Den nye boken til p. Y i menighetens bokhandel

Vår sogneprest fra 2006-2015, p. Paulus Pham Huu Y, har skrevet en ny bok som nå er tilgjengelig i menighetens egen bokhandel der også bøker fra St. Olav forlag kan kjøpes. Boken til p. Y som vanligvis koster kr. 350,- selges i vår bokhandel for 250,-.

Her er en omtale av boken skrevet av lektor Egil Olaussen:

The Way – Christendom from Reformation to Vatican II

  

Sognepresten i St. Laurentius menighet i Drammen har nylig kommet med en ny bok med ovenstående tittel. Boken er utgitt i Roma av Casa Editrice Miscellanea Francescana.

Boken er særlig aktuell i forbindelse med den lutherske kirkes feiring av 500-års jubileet for reformasjonen i Tyskland i 1517. Paulus Ys bok viser imidlertid at det også fra katolsk side er grunn til å ha oppmerksomhet rettet mot reformasjonen.

Som tittelen på boken viser, trekkes det linjer fra reformasjonen frem mot Det andre Vatikankonsil som ble avsluttet i 1965. Det er et tydelig perspektiv i boken å vise at reformbevegelsene tidlig på 1500-tallet gikk forskjellige veier, og at selv om vi vanligvis tenker på reformasjonen som et luthersk anliggende, var det også internt i den romersk-katolske kirken en sterk erkjennelse av at kirken trengte en reformasjon.

Boken viser da også at Trient-konsilet i møte med alt forfallet i kirken, fra øverst til nederst, i likhet med humanistenes program om å gå til kildene, Ad Fontes, også søkte tilbake til kirkens kilder, det apostoliske vitnesbyrd nedfelt i Skriften. Det blir lett å se at denne katolske reformbevegelsen i mange ting falt sammen med den lutherske reformbevegelsen.

Paulus Y tegner en meget interessant analyse av hvorfor Trient-konsilet ikke først og fremst skal forstås som et motskrift til den lutherske og reformerte bevegelsen, men heller som den romersk-katolske kirkens oppgjør med avvikene både moralsk og teologisk i egne rekker.

Paulus Ys økumeniske engasjement i boken kommer til uttrykk i behandlingen av det ofte så kontroversielle katolske utsagnet: Utenfor kirken, ingen frelse. Hvordan forsto Trientkonsilet dette utsagnet, hvordan forsto troende utenfor Den romersk-katolske kirke utsagnet, og hvordan ble utsagnet forstått av det Andre Vatikankonsil?

Forfatteren av The Way har maktet å gjøre et omfattende tema godt tilgjengelig, og ordinære lesere som behersker engelsk, vil uten tvil ha glede av å lese boken.

Boken anbefales.

Egil Olaussen, lektor