Den nye boken til p. Y i menighetens bokhandel

Vår sogneprest fra 2006-2015, p. Paulus Pham Huu Y, har skrevet en ny bok som nå er tilgjengelig i menighetens egen bokhandel der også bøker fra St. Olav forlag kan kjøpes. Boken til p. Y som vanligvis koster kr. 350,- selges i vår bokhandel for 250,-.

Her er en omtale av boken skrevet av lektor Egil Olaussen:

The Way – Christendom from Reformation to Vatican II

  

Sognepresten i St. Laurentius menighet i Drammen har nylig kommet med en ny bok med ovenstående tittel. Boken er utgitt i Roma av Casa Editrice Miscellanea Francescana.

Boken er særlig aktuell i forbindelse med den lutherske kirkes feiring av 500-års jubileet for reformasjonen i Tyskland i 1517. Paulus Ys bok viser imidlertid at det også fra katolsk side er grunn til å ha oppmerksomhet rettet mot reformasjonen.

Som tittelen på boken viser, trekkes det linjer fra reformasjonen frem mot Det andre Vatikankonsil som ble avsluttet i 1965. Det er et tydelig perspektiv i boken å vise at reformbevegelsene tidlig på 1500-tallet gikk forskjellige veier, og at selv om vi vanligvis tenker på reformasjonen som et luthersk anliggende, var det også internt i den romersk-katolske kirken en sterk erkjennelse av at kirken trengte en reformasjon.

Boken viser da også at Trient-konsilet i møte med alt forfallet i kirken, fra øverst til nederst, i likhet med humanistenes program om å gå til kildene, Ad Fontes, også søkte tilbake til kirkens kilder, det apostoliske vitnesbyrd nedfelt i Skriften. Det blir lett å se at denne katolske reformbevegelsen i mange ting falt sammen med den lutherske reformbevegelsen.

Paulus Y tegner en meget interessant analyse av hvorfor Trient-konsilet ikke først og fremst skal forstås som et motskrift til den lutherske og reformerte bevegelsen, men heller som den romersk-katolske kirkens oppgjør med avvikene både moralsk og teologisk i egne rekker.

Paulus Ys økumeniske engasjement i boken kommer til uttrykk i behandlingen av det ofte så kontroversielle katolske utsagnet: Utenfor kirken, ingen frelse. Hvordan forsto Trientkonsilet dette utsagnet, hvordan forsto troende utenfor Den romersk-katolske kirke utsagnet, og hvordan ble utsagnet forstått av det Andre Vatikankonsil?

Forfatteren av The Way har maktet å gjøre et omfattende tema godt tilgjengelig, og ordinære lesere som behersker engelsk, vil uten tvil ha glede av å lese boken.

Boken anbefales.

Egil Olaussen, lektor

Katolsk forum 25. januar: Hva er da et menneske? En katolsk humanisme for vår tid

Mange ser på humanisme og kristendom som to ulike livssynstradisjoner, der humanisme forstås som et sekulært, ikke-religiøst menneskesyn. Men humanismebegrepet har dype røtter i kristen tradisjon, ikke minst innenfor Den katolske kirke.

I encyklikaen Populorum progressio (Om folkenes utvikling) fra 1967 pekte pave Paul VI på behovet for en ny humanisme som ivaretar en sann og full menneskelighet. Johannes Paul II og Benedikt VI videreførte hver på sin måte visjonen om en katolsk humanisme, men også pave Frans har tatt til orde for en «praktisk kristen humanisme» i en tid hvor menneskelig integritet trues på mange måter. Ikke bare av fattigdom, krig, urettferdighet og undertrykkelse, men av ulike ideologier som graderer menneskers verdi.

Hva er katolsk humanisme? Hvorfor er den viktig, og hva skiller den fra andre former for humanisme? Dette er temaet for foredraget i katolsk forum torsdag 25. januar kl. 19.

Peder Kvaale Solberg er førstelektor ved NLA Høgskolen og prosjektleder for St. Johannes katolske bibelskole som starter opp i Bergen høsten 2018. Han har siden 2012 vært en av to redaktører for Segl. Katolsk årsskrift for religion og samfunn (St. Olav forlag).

Velkommen! Som vanlig finner møtet sted i menighetslokalet til St. Olav kirke, Botnegaten 22 i Tønsberg. Etter foredraget severes en enkel kveldsmat før det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. 
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter).