Svikt i kollektinntekter – behov for flere faste givere!

Melding fra finansrådet:
Menigheten vår har opplevd en betydelig svikt i inntektene fra kollekt og andre gaver under koronaperioden. Etter årets åtte første måneder er inntektene 100 000 kr lavere enn utgiftene våre. Kollektinntektene så langt er ca. 1/3 av det som var budsjettert for perioden.

Inntektstapet kommer samtidig som vi har økte utgifter, blant annet som følge av den svært gledelige ansettelsen av katekesekoordinator og kantor i 20 % stilling. Dessuten har menigheten store byggeplaner med tilbygg til menighetssalen, ny bod og nytt tårn. Planene er nå godkjent av kommunen og biskopen, og det er opp til oss å starte byggingen. Se oppdaterte tegninger her.

Kombinasjonen av inntektstap fra kollekt, nye faste utgifter og byggeplanene, fører til økt behov for faste givere i menigheten. Nedenfor følger en oversikt over hvordan du kan gi penger til kollekt, drift av menigheten og byggefondet:

1) Bli fast giver til St. Olav menighet – få skattefradrag:
Vi oppfordrer alle som har anledning til å gi fast, til å gjøre det via ordningen Oslo katolske bispedømme administrerer. Da kan man få skattefradrag på opptil 50 000 kr. En bestemmer selv hvor mye og hvor ofte en vil gi. Her er Avtalegiroskjema for gaver til St. Olav TØNSBERG.
En kan også lese mer om ordningen her og ta kontakt med bispedømmet via epost. Skjema ligger også i kirken. En kan sende det inn selv eller levere det på menighetskontoret og la kontormedarbeiderne sende det inn.
Menighetens finansråd har i mars bestemt at fra 2020 vil alle gaver fra faste givere gå til kirkens byggefond.
NB! Det er veldig viktig at de som vil gi til St. Olav, TØNSBERG, skriver det inn når de melder seg på ordningen.

2) Faste gaver og andre gaver til menigheten uten skattefradrag:
Gaver til menighetens byggekonto eller andre kontoer kan også gis direkte, men en får da ikke skattefradrag for bidraget.
St. Olav kirkes byggekonto: 1506.35.19070 (DNB)
St. Olav kirke: 2400.31.19994

3) Menighetens vippsnummer:
En kan også gi kollekt og andre gaver via menighetens vippsnummer (husk å trykke «betal»):
Kollekt: 92258
Kirkekaffe: 92259
Byggefond: 92260
Bøker: 130968
Merk at alle vipssnummer til vår menighet begynner med «St. Olav Tønsberg, …» (f.eks. «St. Olav Tønsberg, byggefond»). De må ikke forveksles med andre menigheter med samme navn uten Tønsberg!